Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze:
993

Centrala:
83 342 55 98

Taryfa dla ciepła

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Taryfa dla ciepła

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są na podstawie Taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. która stanowi zbiór cen i stawek opłat, warunków ich stosowania oraz określająca okres jej obowiązywania, zatwierdzona w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W rozliczeniach z Odbiorcami stosowane są następujące rodzaje opłat:

Miesięczna rata za zamówioną moc cieplną
– stanowiąca iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez Odbiorcę i cenę miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną, dla danej grupy taryfowej, opłata jest pobierana w każdym miesiącu.

Opłata za ciepło
– stanowiąca iloczyn ilości dostarczonego ciepła i ceny ciepła dla danej grupy taryfowej, opłata ta jest pobierana w każdym miesiącu, w którym wystąpiła dostawa ciepła.

Opłata za nośnik ciepła
– stanowiąca iloczyn dostarczonego nośnika i ceny nośnika, opłata ta jest pobierana w każdym miesiącu, w którym nastąpiła dostawa nośnika

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe
–stanowiąca iloczyn zamówionej mocy cieplnej i miesięcznej stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe
– stanowiąca iloczyn ilości dostarczonego ciepła i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Na wniosek Odbiorcy, przedsiębiorstwo może wprowadzić rozliczenia wg:

– średniej ceny ciepła zamiast ustalonej w taryfie ceny za zamówioną moc i ceny ciepła

– średniej stawki opłaty za usługi przesyłowe zamiast ustalonej w taryfie stawki opłaty stałej i zmiennej za usługi przesyłowe

Średnie ceny i stawki dla poszczególnych odbiorców ustalone są zgodnie ze stosownymi zapisami Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718).

Podział odbiorców na grupy taryfowe.

L.p. Symbol grupy Opis grupy odbiorców
1.
C1
Odbiorcy pobierający ciepło z grupowych węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych za tymi węzłami, będących własnością i w eksploatacji przedsiębiorstwa ciepłowniczego.
2.
C2
Odbiorcy pobierający ciepło z węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt, będących własnością i w eksploatacji przedsiębiorstwa ciepłowniczego.
3.
C3 ind.
Odbiorcy pobierający ciepło z węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt będących własnością odbiorcy, eksploatowanych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.
4.
C3 grup.
Odbiorcy pobierający ciepło z grupowych węzłów cieplnych będących własnością odbiorcy, eksploatowanych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.
5.
C4
Odbiorcy pobierający ciepło bezpośrednio z sieci ciepłowniczej.

Taryfa dla ciepła – obowiązuje od 12 lipca 2021 roku:

Zatwierdzona decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.32.2020.MSz2 z dnia 25 czerwca 2021 r.  opublikowana w biuletynie branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – ciepło w dniu 25 czerwca https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4003,Taryfy-opublikowane-w-2021-r.html

Cena za zamówioną moc cieplną.

Symbol grupy odbiorców Rodzaj ceny zł/MW/rok zł/MW/m-c
C1,C2,C3 ind.,C3 grup.,C4
netto 105 898,99 8 824,92

Cena ciepła.

Symbol grupy odbiorców Rodzaj ceny zł/GJ
C1,C2,C3 ind.,C3 grup.,C4
netto 35,03

Cena nośnika ciepła.

Symbol grupy odbiorców Rodzaj ceny zł/m3
C1,C2,C3 ind.,C3 grup.,C4
netto 16.20

Stawki opłat stałych za usługi przesyłowe.

Symbol grupy odbiorców Netto Netto
zł/MW/rok zł/MW/m-c
C1
48 213,46 4 017,79
C2
45 561,80 3 796,82
C3 ind.
43 155,78 3 596,31
C3 grup.
31 289,32 2 607,44
C4
27 759,70 2 313,31

Stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe.

Symbol grupy odbiorców netto
Zł/GJ
C1
18,40
C3 ind.
20,71
C2
16,07
C3 grup.
16,63
C4
14,20

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Wyszczególnienie Stawka opłaty netto zł/mb
2Dn25 189,08
2Dn32 209,16
2Dn40 219,49
2Dn50 227,01
2Dn65 232,98
2Dn80 240,47

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami