Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na dostawę ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem.

Nr sprawy: 19/PN/D/2019

Termin składania ofert: 23.08.2019 godz.12.00

Ogłoszenie

(SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

(załącznik nr 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

(załącznik nr 2) Wykaz wykonanych dostaw

(załącznik nr 3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

(załącznik nr 4) Projekt umowy

(załącznik nr 5) Formularz asortymentowo – cenowy

(załącznik nr 6) Parametry techniczne

Pytanie 1

Protokół z udzielenia zamówienia publicznego