Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej informuje Odbiorców ciepła o wystąpieniu do Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany obowiązującej taryfy dla ciepła. Zmiana spowodowana jest przede wszystkim wzrostem kosztów zakupu: uprawnień do emisji dwutlenku węgla, energii elektrycznej oraz paliwa.
Termin zmiany taryfy przewidziany został na I kwartał 2020 r. Uzależniony jest on jednak od terminu wprowadzenia zmiany w koncesji na wytwarzanie ciepła przez Urząd Regulacji Energetyki przy uwzględnieniu wytwarzania ciepła z biomasy.