Działalność PEC Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej ściśle wiąże się z oddziaływaniem na otaczające nas środowisko.

Misją naszej firmy jest Zapewnienie ciepła odbiorcom w sposób przyjazny dla ludzi i środowiska”.

Działamy w oparciu o nowoczesne, przyjazne dla środowiska technologie związane z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła. Racjonalne gospodarowanie energią cieplną jest jednym z najważniejszych celów stojących przed naszą Spółką. Zmniejszenie ingerencji w środowisko naturalne, a przede wszystkim obniżenie emisji gazów i pyłów emitowanych do powietrza jest jednym z naczelnych zadań, które sobie stawiamy.

Dokładamy wszelkich starań, aby zmniejszyć negatywne oddziaływania na środowisko naturalne oraz ograniczyć koszty ogrzewania ponoszone przez odbiorców. Służy temu racjonalne gospodarowanie i oszczędzanie energii cieplnej. System ochrony środowiska w Przedsiębiorstwie obejmuje nie tylko ochronę powietrza atmosferycznego, ale również gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno-ściekową oraz ochronę przed hałasem. Przedsiębiorstwo spełnia wymagane normy w zakresie ochrony środowiska, posiada stosowne pozwolenia na prowadzenie instalacji i spełnia wymagane prawem standardy ochrony środowiska. Przedsiębiorstwo nie było karane za naruszenie wymagań ochrony środowiska, co potwierdzają coroczne wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w których nie stwierdzono przekroczeń ani naruszeń wymagań ochrony środowiska.

Przedsiębiorstwo realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne zmierzające do ograniczenia uciążliwości naszych źródeł dla środowiska i dostosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony środowiska, a także dyrektyw i rozporządzeń, jakie obowiązują w Unii Europejskiej. Spółka ogranicza negatywny wpływ działalności na środowisko poprzez m.in. następujące działania i inwestycje:

 • wyposażenie węzłów cieplnych w nowoczesną automatykę,

 • automatyzacja procesu spalania,

 • modernizacja systemu ciepłowniczego,

 • bieżąca modernizacja źródeł ciepła (kotłów) i urządzeń odpylających,

 • monitoring zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery (okresowe pomiary emisji),

 • monitoring zużycia surowców, materiałów, energii oraz analiza wskaźników zużycia
  w stosunku do wielkości produkcji,

 • stosowanie paliwa o wysokich parametrach tj., wysokiej wartości opałowej przy niskiej zawartości siarki i niskiej zawartości popiołu,

 • ograniczenie emisji spalin,

 • ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów,

 • ograniczenie zużycia wody i produkcji ścieków.