Obsługa inwestorska i doradztwo technologiczne w zakresie przedsięwzięć ciepłowniczych

Realizujemy zadania inwestycyjne od projektu do wykonawstwa, kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami instalacyjnymi czy budową sieci ciepłowniczych.

Doradztwo technologiczne związane z przyłączeniem do sieci, określeniem warunków przyłączenia, eksploatacji i serwisu urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

Prowadzenie robót inwestycyjnych i remontowych

Wykonujemy przyłączenia obiektów do sieci ciepłowniczej, odbiorca otrzymuje koncepcję przyłączenia, koszt inwestycji i planowany koszt eksploatacji.

Remonty urządzeń ciepłowniczych i usługi warsztatowe

W swoim zakresie oferujemy kompleksową obsługę węzłów cieplnych m. in. proste usługi instalacyjne, jak regulacja parametrów pracy węzłów, usuwanie przecieków i niedogrzewań czy montaż i wymianę elementów instalacji. Prowadzenie spraw związanych z naprawami i legalizacją liczników ciepła i wodomierzy.

Usługi transportowo – sprzętowe

Wykonujemy wszelkiego rodzaju prace ziemne: wykopy, zasypywanie czy niwelowanie terenu. Prowadzimy również załadunek: materiałów stałych, elementów betonowych, stalowych i urządzeń oraz ich przewóz.

Analizy laboratoryjne

Wykonujemy analizy laboratoryjne węgla w zakresie oznaczenia wilgotności przemijającej, powietrzno-suchej, całkowitej, oznaczenie zawartości popiołu, ciepła spalania, wartości opałowej oraz siarki całkowitej w stanie roboczym i analitycznym.

Dodatkowo jedynie dla potrzeb własnych, nasze laboratorium wykonuje analizę odpadów paleniskowych na zawartość części palnych, a także analizy chemiczne wody sieciowej i zasilającej. Analiza wody obejmuje m.in. oznaczenia zawartości: żelaza ogólnego, twardości ogólnej, tlenu rozpuszczonego, pH oraz zasadowości.

Pogotowie ciepłownicze

Mieszkańcy miasta mogą przez cała dobę zgłaszać na bezpłatny numer 993 wszelkie uwagi dotyczące awarii lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zgłoszenia przyjmuje Dyżurny Dyspozytor.

Wynajem nieruchomości

Posiadamy do wynajęcia w wielu miejscach miasta lokale użytkowe w budynkach wymiennikowni oraz nieruchomości gruntowych.

Sprzedaż żużla paleniskowego

Odbiorcami żużla mogą być osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami. Zakupiony żużel, może być wykorzystywany wyłącznie na potrzeby związane z utwardzeniem powierzchni, utwardzeniem dróg i placów oraz do budowy fundamentów.