Dlaczego warto przyłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej?

Ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, czyli Ciepło Systemowe to przyjazny środowisku, bardzo bezpieczny, wygodny i ekonomiczny sposób zapewnienia komfortu cieplnego w budynku.

– Jest proekologiczne, bezpieczne dla środowiska. Proces produkcji ciepłą systemowego podlega surowym normom ochrony środowiska, przez co do atmosfery emitowanych jest znacznie mniej substancji szkodliwych. Otoczenie, w którym żyjemy jest wolne od smogu i popiołu, charakterystycznych dla tzw. niskiej emisji (palenisk domowych).

– Jest całkowicie bezpieczne i przyjazne dla użytkownika. Nie stwarza zagrożenia pożarowego. Nie wymaga troski o zapas paliwa, wywóz popiołu, czy przeglądy urządzeń. O ciągłość dostaw troszczy się PEC.

– Jest ekonomiczne. Cenę energii cieplnej kontroluje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Montowana w węzłach automatyka pogodowa pilnuje parametrów czynnika grzewczego i dostosowuje je do indywidualnych potrzeb Odbiorcy ciepła. Dzięki niej ciepło systemowe dostarczane jest zawsze, gdy na dworze robi się chłodniej, a w ciepłe dni dostawa jest automatycznie przerywana. Odbiorca nie musi o niczym pamiętać, to automatyka pilnuje by nie ponosił zbędnych kosztów ogrzewania.

Jak przyłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej?

1. Wypełnić druk wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej [pobierz plik] (załącznik nr 1 Regulaminu zasad korzystania z usług w zakresie dostawy energii cieplnej).
Wniosek można także pobrać w Dziale Inwestycji (pokój 27, 28, telefon 83 342-55-98 wew. 117, 153, 145).
Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez osobę lub podmiot wyszczególniony we wniosku oraz plan zabudowy, określający usytuowanie obiektu, z zaznaczoną planowaną lokalizacją węzła cieplnego.

2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w sekretariacie Przedsiębiorstwa lub wysłać pocztą na adres:
PEC Sp. z o.o.
ul. Pokoju 26
21-500 Biała Podlaska

3. Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania ciepła, to na podstawie w/w wniosku PEC wyda warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz propozycję umowy przyłączeniowej określającej terminy oraz zasady realizacji i finansowania inwestycji.

Zgodnie ze standardowymi zapisami umowy, PEC zobowiązuje się do wykonania przyłącza ciepłowniczego i zamontowania układu pomiarowo-rozliczeniowego. Odbiorca wnosi opłatę przyłączeniową wyliczaną na podstawie stawek zawartych w obowiązującej Taryfie dla ciepła, w oparciu o średnicę i długość przyłącza. Opłata przyłączeniowa stanowi ok. 25% kosztów budowy przyłącza, pozostałe 75% pokrywa PEC.

Podpisanie umowy przyłączeniowej jest podstawą rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, dlatego też jej zawarcie powinno nastąpić z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, umożliwiającym obu stronom przygotowanie inwestycji i realizację robót budowlanych w sezonie letnim.

4. Dokumentację techniczną związaną z przyłączeniem opracowują:
– Projekt budowlany przyłącza ciepłowniczego – PEC,
– Dokumentację techniczną wewnętrznych instalacji odbiorczych w przyłączanym obiekcie -Właściciel,
– Dokumentację techniczną węzła cieplnego – strona wskazana w umowie przyłączeniowej.
Dokumentacje powyższe należy złożyć do uzgodnienia w PEC, w co najmniej 2 egz. (1 egz. pozostaje w archiwum PEC).

5. Realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

6. Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru inwestycji należy zwrócić się pisemnie z wnioskiem o podpisanie umowy o dostawę ciepła. Do pisma należy dołączyć 2 egz. druku zamówienia mocy cieplnej [pobierz plik] (załącznik nr 2 Regulaminu zasad korzystania z usług w zakresie dostawy energii cieplnej) – także do pobrania w Dziale Obsługi Odbiorców pokój nr 20, 21).

7. Po podpisaniu umowy o dostawę ciepła Odbiorca zgłasza pisemnie chęć rozpoczęcia odbioru ciepła.

Wszelkie informacje dotyczące przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej można uzyskać w Dziale Inwestycji PEC:
pokój nr 27 tel. 83 342-55-98 wew. 145

Informacji na temat zawarcia umowy o dostawę ciepła udziela Dział Obsługi Odbiorców PEC:
pokój nr 21, 20 tel. 83 342-55-98 wew. 146, 127