Taryfa dla ciepła i cennik

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są na podstawie Taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. która stanowi zbiór cen i stawek opłat, warunków ich stosowania oraz określająca okres jej obowiązywania, zatwierdzona w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W rozliczeniach z Odbiorcami stosowane są następujące rodzaje opłat:

Miesięczna rata za zamówioną moc cieplną
– stanowiąca iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez Odbiorcę i cenę miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną, dla danej grupy taryfowej, opłata jest pobierana w każdym miesiącu.

Opłata za ciepło
– stanowiąca iloczyn ilości dostarczonego ciepła i ceny ciepła dla danej grupy taryfowej, opłata ta jest pobierana w każdym miesiącu, w którym wystąpiła dostawa ciepła.

Opłata za nośnik ciepła
– stanowiąca iloczyn dostarczonego nośnika i ceny nośnika, opłata ta jest pobierana w każdym miesiącu, w którym nastąpiła dostawa nośnika

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe
–stanowiąca iloczyn zamówionej mocy cieplnej i miesięcznej stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe
– stanowiąca iloczyn ilości dostarczonego ciepła i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Na wniosek Odbiorcy, przedsiębiorstwo może wprowadzić rozliczenia wg:

– średniej ceny ciepła zamiast ustalonej w taryfie ceny za zamówioną moc i ceny ciepła

– średniej stawki opłaty za usługi przesyłowe zamiast ustalonej w taryfie stawki opłaty stałej i zmiennej za usługi przesyłowe

Średnie ceny i stawki dla poszczególnych odbiorców ustalone są zgodnie ze stosownymi zapisami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988).

Podział odbiorców na grupy taryfowe.

L.p.

Symbol grupy

Opis grupy odbiorców

1.

C1

Odbiorcy pobierający ciepło z grupowych węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych za tymi węzłami, będących własnością i w eksploatacji przedsiębiorstwa ciepłowniczego

2.

C2

Odbiorcy pobierający ciepło z węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt, będących własnością i w eksploatacji przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

3.

C3 ind.

Odbiorcy pobierający ciepło z węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt będących własnością odbiorcy, eksploatowanych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

4.

C3 grup.

Odbiorcy pobierający ciepło z grupowych węzłów cieplnych będących własnością odbiorcy, eksploatowanych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

5.

C4

Odbiorcy pobierający ciepło bezpośrednio z sieci ciepłowniczej.

Taryfa dla ciepła – obowiązuje od 1 lutego 2020 roku:

zatwierdzona decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr. OLB.4210.19.2019.MSz2 z dnia 9 stycznia 2020r  opublikowana w biuletynie branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – ciepło w dniu 9 stycznia  https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/3913,Taryfy-opublikowane-w-2020-r.html

Cena za zamówioną moc cieplną.

Symbol grupy odbiorców

Rodzaj ceny

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

C1, C2, C3 ind., C3 grup., C4

netto

101 048,22

8 420,68

 

Cena ciepła.

Symbol grupy odbiorców

Rodzaj ceny

zł/GJ

C1, C2, C3 ind., C3 grup., C4

netto

30,56

Cena nośnika ciepła.

Symbol grupy odbiorców

Rodzaj ceny

zł/m3

C1, C2, C3 ind., C3 grup., C4

netto

17.65

 

Stawki opłat stałych za usługi przesyłowe.

Symbol grupy odbiorców

Netto

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

C1

45 389,92

3 782,49

C2

41 795,16

3 482,93

C3 ind.

36 292,45

3 024,37

C3 grup.

28 737,63

2 394,80

C4

25 481,68

2 123,47

 

Stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe.

Symbol grupy odbiorców

netto

Zł/GJ

C1

15,23

C2

16,39

C3 ind.

13,97

C3 grup.

13,46

C4

11,38

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Wyszczególnienie

Stawka opłaty netto  zł/mb

 2Dn20

136,05

2Dn25

136,05

2Dn32

143,44

2Dn40

147,76

2Dn50

165,58

2Dn65

169,75

2Dn80

191,11

2Dn100

238,64

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami