Taryfa dla ciepła i cennik

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są na podstawie Taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej Sp. z o.o. która stanowi zbiór cen i stawek opłat, warunków ich stosowania oraz określająca okres jej obowiązywania, zatwierdzona w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W rozliczeniach z Odbiorcami stosowane są następujące rodzaje opłat:

Miesięczna rata za zamówioną moc cieplną
– stanowiąca iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez Odbiorcę i cenę miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną, dla danej grupy taryfowej, opłata jest pobierana w każdym miesiącu.

Opłata za ciepło
– stanowiąca iloczyn ilości dostarczonego ciepła i ceny ciepła dla danej grupy taryfowej, opłata ta jest pobierana w każdym miesiącu, w którym wystąpiła dostawa ciepła.

Opłata za nośnik ciepła
– stanowiąca iloczyn dostarczonego nośnika i ceny nośnika, opłata ta jest pobierana w każdym miesiącu, w którym nastąpiła dostawa nośnika

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe
–stanowiąca iloczyn zamówionej mocy cieplnej i miesięcznej stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe
– stanowiąca iloczyn ilości dostarczonego ciepła i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Na wniosek Odbiorcy, przedsiębiorstwo może wprowadzić rozliczenia wg:

– średniej ceny ciepła zamiast ustalonej w taryfie ceny za zamówioną moc i ceny ciepła

– średniej stawki opłaty za usługi przesyłowe zamiast ustalonej w taryfie stawki opłaty stałej i zmiennej za usługi przesyłowe

Średnie ceny i stawki dla poszczególnych odbiorców ustalone są zgodnie ze stosownymi zapisami Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988).

Podział odbiorców na grupy taryfowe.

L.p.

Symbol grupy

Opis grupy odbiorców

1.

C1

Odbiorcy pobierający ciepło z grupowych węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych za tymi węzłami, będących własnością i w eksploatacji przedsiębiorstwa ciepłowniczego

2.

C2

Odbiorcy pobierający ciepło z węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt, będących własnością i w eksploatacji przedsiębiorstwa ciepłowniczego.

3.

C3 ind.

Odbiorcy pobierający ciepło z węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt będących własnością odbiorcy, eksploatowanych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

4.

C3 grup.

Odbiorcy pobierający ciepło z grupowych węzłów cieplnych będących własnością odbiorcy, eksploatowanych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

5.

C4

Odbiorcy pobierający ciepło bezpośrednio z sieci ciepłowniczej.

Taryfa dla ciepła – obowiązuje od 1 września 2018 roku.

NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 10 sierpnia 2018r. Nr OLB.4210.9.2018.JD
oraz decyzji NR OLB.4210.14.2019.EBO z dnia 30 maja 2019r

Cena za zamówioną moc cieplną.

Symbol grupy odbiorców

Rodzaj ceny

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

C1, C2, C3 ind., C3 grup., C4

netto

89 877,24

7 489,77

 

Cena ciepła.

Symbol grupy odbiorców

Rodzaj ceny

zł/GJ

C1, C2, C3 ind., C3 grup., C4

netto

27,67

Cena nośnika ciepła.

Symbol grupy odbiorców

Rodzaj ceny

zł/m3

C1, C2, C3 ind., C3 grup., C4

netto

16,29

 

Stawki opłat stałych za usługi przesyłowe.

Symbol grupy odbiorców

Netto

zł/MW/rok

zł/MW/m-c

C1

43 668,00

3 639,00

C2

41 518,25

3 459,85

C3 ind.

34 64,89

2 886,82

C3 grup.

27 144,64

2 262,05

C4

24 009,48

2 000,79

 

Stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe.

Symbol grupy odbiorców

netto

Zł/GJ

C1

14,38

C2

16,14

C3 ind.

13,81

C3 grup.

12,72

C4

10,65

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Wyszczególnienie

Stawka opłaty netto  zł/mb

 2Dn20

136,05

2Dn25

136,05

2Dn32

143,44

2Dn40

147,76

2Dn50

165,58

2Dn65

169,75

2Dn80

191,11

2Dn100

238,64

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami