Zarząd spółki:

  • Prezes Zarządu – Sebastian Paszkowski

Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący: Marcin Pieczyński
  • Z-ca Przewodniczącego: Stefan Karasiński
  • Członek: Przemysław Bałut.

Zgromadzenie Wspólników:
Obecny skład Zgromadzenia Wspólników jest jednoosobowy i funkcję pełni
Prezydent Miasta Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk