Inwestycje w 2017r.

„Termorenowacja budynku hali warsztatowej oraz budynku zaplecza techniczno-biurowego  w Białej Podlaskiej przy ul. Pokoju 26”
Zadanie termomodernizacyjne budynku polega na wymianie starych okien i drzwi na okna  PCV i drzwi stalowe docieplone oraz dociepleniu ścian zewnętrznych styropianem metodą „lekko-mokrą”  z wyprawą tynkiem cienkowarstwowym.
Powyższe przedsięwzięcie pozwoli na zmniejszenie strat ciepła, co z kolei ograniczy emisję zanieczyszczeń CO2, CO, NOx, SO2  oraz pyłów do atmosfery.
Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Zakończenie inwestycji i osiągnięcie efektu ekologicznego nastąpi zgodnie z harmonogramem 30.05.2018 r.

„Modernizacja napowietrznej sieci ciepłowniczej 2Dn500mm  w Białej Podlaskiej”
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jest w trakcie przeprowadzania kompleksowej modernizacji magistralnej napowietrznej sieci ciepłowniczej 2Dn500mm o długości ok. 1850mb (na estakadzie wysokiej) zasilającej północną część miasta.
Modernizacja powyższa pozwoli na znaczne ograniczenie strat ciepła na przesyle i zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła, co jest równoważne ze zmniejszeniem ilości spalonego węgla a przez to zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń i poprawą środowiska naturalnego.
Przewidywane zmniejszenie strat ciepła, jakie można uzyskać w wyniku modernizacji, polegającej na termomodernizacji sieci napowietrznej wyniesie: 16 891,6 GJ/rok.
Realizacja powyższej inwestycji ograniczy emisje pyłów o 3,62%, dwutlenku siarki (SO2) o 2,87%, tlenków azotu (NOx) o 2,8%, dwutlenku węgla (CO2 ) o 2,83% oraz tlenku węgla (CO) o 3,18%.
Całkowity koszt inwestycji to 3.285.800zł., z czego 2.628.000zł zostanie sfinansowane preferencyjną pożyczką WFOŚiGW w Lublinie.
Zakończenie inwestycji i osiągnięcie efektu ekologicznego zgodnie z harmonogramem nastąpi do 26.10.2018 r.

Inwestycje w 2016r.

,,Przebudowa sieci ciepłowniczej napowietrznej od komory K I w kierunku ul. Sidorskiej (do centrum handlowego EPI)”
Powyższa inwestycja polegała wymianie sieci napowietrznej na sieć preizolowaną o znacznie lepszej izolacyjności umieszczoną w gruncie, co pozwoliło na ograniczenie strat energii na przesyle oraz zwiększyło bezpieczeństwo dostaw ciepła. Ograniczenie strat energii na przesyle wpłynęło na zmniejszenie emisji CO2, CO, NOx, SO2 i pyłów do atmosfery.
Zadania dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Inwestycje w 2015r.

,,Przebudowa systemu zasilania w energię cieplną w obrębie wymiennikowni W-4-1 ul. Terebelska 80 w Białej Podlaskiej – likwidacja węzła grupowego na rzecz wymiennikowni indywidualnych”

,,Przebudowa systemu zasilania w energię cieplną w obrębie wymiennikowni W-10-1 ul. Okopowa w Białej Podlaskiej – likwidacja węzła grupowego na rzecz wymiennikowni indywidualnych”

W wyniku realizacji powyższych inwestycji nastąpiła wymiana sieci kanałowej na sieć preizolowaną o znacznie lepszej izolacyjności z jednoczesną optymalizacją średnic i tras przebiegu, co pozwoliło na ograniczenie strat energii na przesyle oraz wpłynęło na zmniejszenie emisji CO2, CO, NOx, SO2 i pyłów do atmosfery.
Zadania dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Inwestycje w 2013r.

,,Budowa kotła WR o mocy 12 MW wraz z wyprowadzeniem mocy do sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotła parowego CR-2,5”
Powyższe przedsięwzięcie pozwoliło na ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2, CO, NOx, SO2 i pyłów do atmosfery, jak również zwiększyło bezpieczeństwo energetyczne miasta.
Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.