Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania: KONTRAKT NA ROBOTY R-1 W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PN. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5MW+12MW) w Białej Podlaskiej“.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.1 pt. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie: 1.1.1 pt. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: “Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5MW+12MW) w Białej Podlaskiej” i obejmuje wykonanie niezbędnych prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych, zrealizowanie dostaw urządzeń i materiałów, przeprowadzenie rozruchów, szkoleń i testów gwarancyjnych, uzyskanie certyfikatów i pozwoleń niezbędnych do przekazania Ciepłowni Biomasowej do użytkowania oraz wykonanie zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

Ciepłownia Biomasowa, opalana biomasą w postaci zrębek drewna, o łącznej mocy zainstalowanej 17 MWoparta będzie na dwóch kotłach z rusztem ruchomym:

  • kocioł o mocy 5 MWt, – z uwagi na przewidywane warunki jego pracy, umożliwiające odzysk ciepła utajonego poprzez kondensację wilgoci zawartej w spalinach, współpracował będzie z mokrym układem oczyszczania spalin;
  • kocioł o mocy 12 MWt – wyposażony będzie w suchy system odpylania spalin, oparty o wysokosprawne skuteczne urządzenia odpylające (elektrofiltr).

Przedsięwzięcie składa się więc z dwóch zasadniczych części (Zadań – Etapów) wymienionych powyżej. Dla obu wyżej wymienionych Zadań zostały opracowane na zlecenie Zamawiającego projekty budowlane oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Istniejąca Dokumentacja Projektowa obejmująca wyżej wymienione projekty budowlane stanowi załącznik do Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

ZAŁĄCZNIKI:

WYK_ZAŁĄCZNIK_nr_3_do_PFU.zip

WYK_ZAŁĄCZNIK_nr_2_do_PFU.zip

WYK_Załącznik_nr_8_do_PFU_Przedmiar_robót_Zadanie_I.zip

WYK_Załącznik_nr_9_do_PFU_Przedmiar_robót_Zadanie_II.zip