Kontrast
Czcionka

Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Lublinie

Inwestycje w 2023 r.

Przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN300 od komory K-lll-04 do ulicy Tadeusza Kościuszki w Białej Podlaskiej.”

W czerwcu 2023 r. zakończono realizację tego zadania w wyniku, którego zlikwidowano wymiennikownię grupową przy ul. Sidorskiej 32 oraz wymieniono niskoparametrową sieć ciepłowniczą pomiędzy budynkami na rzecz wysokoparametrowej sieci i przyłączy ciepłowniczych zasilających indywidualne węzły wymiennikowe zlokalizowane w piwnicach poszczególnych budynków, które umożliwiają   indywidualne sterowanie i dostosowanie parametrów pracy do potrzeb poszczególnych budynków.

Nowo wybudowana sieć ciepłownicza wysokoparametrowa wykonana w technologii rur stalowych preizolowanych o wysokiej izolacyjności stwarza możliwość   przyłączania nowych odbiorców ciepła na terenie objętym inwestycją.

Dzięki realizacji inwestycji osiągnięta zostanie oszczędność energii na przesyle o ok 1400GJ/rok, w wyniku czego zastąpi redukcja emisji zanieczyszczeń: CO2, NOX, SO2, CO oraz pyłu.

Całkowity koszt realizacji zadania to 2 288 851,09zł. netto, z czego 97% wartości  zadania sfinansowano preferencyjną pożyczką ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Inwestycje w 2022 r.

„Wykonanie przebudowy instalacji odpylania kotła węglowego WR-25 nr 1”
W 2022 roku wykonano przebudowę instalacji odpylania spalin kotła węglowego WR-25 nr 1. Głównym zadaniem instalacji odpylania spalin jest zmniejszenie emisji pyłów z poziomu 400 mg/m3 do obowiązującego od 01.01.2023 r.  standardu emisji pyłu całkowitego poniżej 100mg/m3, przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych do całego obciążenia kotła. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi zmniejszenie  emisji pyłów do atmosfery o ok. 39%. Koszt inwestycji to 1 386 000zł. netto w całości sfinansowany pożyczką preferencyjną z WFOŚiGW w Lublinie.

Inwestycje w 2017r.

„Termorenowacja budynku hali warsztatowej oraz budynku zaplecza techniczno-biurowego  w Białej Podlaskiej przy ul. Pokoju 26”
Zadanie termomodernizacyjne budynku polegało na wymianie starych okien i drzwi na okna  PCV i drzwi stalowe docieplone oraz dociepleniu ścian zewnętrznych styropianem metodą „lekko-mokrą”  z wyprawą tynkiem cienkowarstwowym. Powyższe przedsięwzięcie pozwoliło na zmniejszenie strat ciepła, co z kolei ograniczy emisję zanieczyszczeń CO2, CO, NOx, SO2  oraz pyłów do atmosfery. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

„Modernizacja napowietrznej sieci ciepłowniczej 2Dn500mm  w Białej Podlaskiej”
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przeprowadziło kompleksową modernizację magistrali napowietrznej sieci ciepłowniczej 2Dn500mm o długości ok. 1850mb (na estakadzie wysokiej) zasilającej północną część miasta. Modernizacja powyższa pozwoli na znaczne ograniczenie strat ciepła na przesyle i zwiększy bezpieczeństwo dostaw ciepła, co jest równoważne ze zmniejszeniem ilości spalonego węgla a przez to zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń i poprawą środowiska naturalnego. Przewidywane zmniejszenie strat ciepła, jakie można uzyskać w wyniku modernizacji, polegającej na termomodernizacji sieci napowietrznej wyniesie: 16 891,6 GJ/rok. Realizacja powyższej inwestycji ograniczy emisje pyłów o 3,62%, dwutlenku siarki (SO2) o 2,87%, tlenków azotu (NOx) o 2,8%, dwutlenku węgla (CO2 ) o 2,83% oraz tlenku węgla (CO) o 3,18%. Całkowity koszt inwestycji to 3.285.800zł., z czego 2.628.000zł zostało sfinansowane preferencyjną pożyczką WFOŚiGW w Lublinie.

Inwestycje w 2016r.

,,Przebudowa sieci ciepłowniczej napowietrznej od komory K I w kierunku ul. Sidorskiej (do centrum handlowego EPI)”
Powyższa inwestycja polegała na wymianie sieci napowietrznej na sieć preizolowaną o znacznie lepszej izolacyjności umieszczoną w gruncie, co pozwoliło na ograniczenie strat energii na przesyle oraz zwiększyło bezpieczeństwo dostaw ciepła. Ograniczenie strat energii na przesyle wpłynęło na zmniejszenie emisji CO2, CO, NOx, SO2 i pyłów do atmosfery. Zadania dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Inwestycje w 2015r.

,,Przebudowa systemu zasilania w energię cieplną w obrębie wymiennikowni W-4-1 ul. Terebelska 80 w Białej Podlaskiej – likwidacja węzła grupowego na rzecz wymiennikowni indywidualnych”

,,Przebudowa systemu zasilania w energię cieplną w obrębie wymiennikowni W-10-1 ul. Okopowa w Białej Podlaskiej – likwidacja węzła grupowego na rzecz wymiennikowni indywidualnych”

W wyniku realizacji powyższych inwestycji nastąpiła wymiana sieci kanałowej na sieć preizolowaną o znacznie lepszej izolacyjności z jednoczesną optymalizacją średnic i tras przebiegu, co pozwoliło na ograniczenie strat energii na przesyle oraz wpłynęło na zmniejszenie emisji CO2, CO, NOx, SO2 i pyłów do atmosfery. Zadania dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Inwestycje w 2013r.

,,Budowa kotła WR o mocy 12 MW wraz z wyprowadzeniem mocy do sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotła parowego CR-2,5”
Powyższe przedsięwzięcie pozwoliło na ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2, CO, NOx, SO2 i pyłów do atmosfery, jak również zwiększyło bezpieczeństwo energetyczne miasta. Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.