Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi doradztwa i nadzoru przy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17MW (5MW+12MW) w Białej Podlaskiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.1 pn. „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, w szczególności w zakresie zarządzania projektem, nadzoru nad realizacją i rozliczenia Kontraktu na Roboty oraz wsparcia przy rozliczeniu Umowy o dofinansowanie.

Budowa Ciepłowni Biomasowej będzie realizowana w ramach Kontraktu na Roboty R-1, w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji wyżej wymienionego Kontraktu.