Dostawa ładowarki teleskopowej wraz z osprzętem

Nr sprawy: 16/PN/D/2019

Termin składania ofert: 02.08.2019 godz.12.00

Ogłoszenie
(SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(załącznik nr 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(załącznik nr 2) Wykaz wykonanych dostaw
(załącznik nr 3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
(załącznik nr 4) Projekt umowy
(załącznik nr 5) Formularz asortymentowo – cenowy
(załącznik nr 6) Parametry techniczne

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

Protokół z udzielania zamówienia publicznego