Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na sukcesywne świadczenie usług odtworzeniowych nawierzchni dróg, chodników i parkingów po robotach budowy sieci przyłączy ciepłowniczych na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

Numer sprawy: 4/PN/U/20

Termin składania ofert: 26 marzec 2020 roku do godz. 12:00

SIWZ

Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

Projekt umowy (załącznik nr 2)

Protokół z udzielenia zamówienia publicznego