Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze: 993

Centrala: 83 342 55 98

Usługi

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Usługi

Obsługa inwestorska i doradztwo technologiczne w zakresie przedsięwzięć ciepłowniczych

Realizujemy zadania inwestycyjne od projektu do wykonawstwa, kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami instalacyjnymi czy budową sieci ciepłowniczych.

Doradztwo technologiczne związane z przyłączeniem do sieci, określeniem warunków przyłączenia, eksploatacji i serwisu urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

Prowadzenie robót inwestycyjnych i remontowych

Wykonujemy przyłączenia obiektów do sieci ciepłowniczej, odbiorca otrzymuje koncepcję przyłączenia, koszt inwestycji i planowany koszt eksploatacji.

Remonty urządzeń ciepłowniczych i usługi warsztatowe

W swoim zakresie oferujemy kompleksową obsługę węzłów cieplnych m. in. proste usługi instalacyjne, jak regulacja parametrów pracy węzłów, usuwanie przecieków i niedogrzewań czy montaż i wymianę elementów instalacji. Prowadzenie spraw związanych z naprawami i legalizacją liczników ciepła i wodomierzy.

Usługi transportowo – sprzętowe

Wykonujemy wszelkiego rodzaju prace ziemne: wykopy, zasypywanie czy niwelowanie terenu. Prowadzimy również załadunek: materiałów stałych, elementów betonowych, stalowych i urządzeń oraz ich przewóz.

Analizy laboratoryjne

Wykonujemy analizy laboratoryjne węgla w zakresie oznaczenia wilgotności przemijającej, powietrzno-suchej, całkowitej, oznaczenie zawartości popiołu, ciepła spalania, wartości opałowej oraz siarki całkowitej w stanie roboczym i analitycznym.

Dodatkowo jedynie dla potrzeb własnych, nasze laboratorium wykonuje analizę odpadów paleniskowych na zawartość części palnych, a także analizy chemiczne wody sieciowej i zasilającej. Analiza wody obejmuje m.in. oznaczenia zawartości: żelaza ogólnego, twardości ogólnej, tlenu rozpuszczonego, pH oraz zasadowości.

Pogotowie ciepłownicze

Mieszkańcy miasta mogą przez cała dobę zgłaszać na bezpłatny numer 993 wszelkie uwagi dotyczące awarii lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zgłoszenia przyjmuje Dyżurny Dyspozytor.

Wynajem nieruchomości

Posiadamy do wynajęcia w wielu miejscach miasta lokale użytkowe w budynkach wymiennikowni oraz nieruchomości gruntowych.

Sprzedaż żużla paleniskowego

Odbiorcami żużla mogą być osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami. Zakupiony żużel, może być wykorzystywany wyłącznie na potrzeby związane z utwardzeniem powierzchni, utwardzeniem dróg i placów oraz do budowy fundamentów.

Cennik

l.p Nazwa usługi Rodzaj usługi i opis cena netto* [zł] i [zł/h]
1 Przyjazd pogotowia ciepłowniczego Usługi pogotowia bez umowy z klientem Wycena indywidualna
2 Likwidacja awarii węzła cieplnego odbiorcy ciepła z grupy taryfowej C4 Montaż urządzeń Wycena indywidualna
Demontaż urządzeń
3 Przegląd i konserwacja węzłów cieplnych** Usługa realizowana w oparciu o umowy Wycena indywidualna
4 Wynajem nieruchomości Nieruchomości gruntowe oraz lokale użytkowe w budynkach wymiennikowni na terenie miasta Biała Podlaska Wycena indywidualna
5 Usługi transportowo - sprzętowe Wynajem samochodu dostawczego w zależności od typu pojazdu Wycena indywidualna
6 Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniu Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia w jednym pomieszczeniu. Ilość pomiarów określona przez służby bhp lub zleceniodawcę W zależności od ilości punktów pomiarowych
7 Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego na stanowisku kontrolnym w laboratorium Sprawdzenie układu pomiarowego w tym demontaż układu pomiarowego, sprawdzenie na stanowisku kontrolnym w laboratorium, ponowny montaż układu pomiarowego na stanowisku w węźle cieplnym. wg poniesionych kosztów + koszt robocizny
8 Przygotowanie instalacji do sezonu grzewczego Opróżnienie instalacji, napełnienie instalacji wodą uzdatnioną i odpowietrzenie, likwidacja ewentualnych nieszczelności Wycena indywidualna
9 Demontaż i montaż grzejnika lub sam demontaż Przebudowa instalacji umożliwiająca podłączenie nowego grzejnika Wycena indywidualna
10 Wymiana uszkodzonego elementu instalacji Wymiana śrubunku wymiana zaworu przy grzejnikowego, wymiana zaworu, wymiana głowicy zaworu, wymiana korka grzejnikowego, wymiana kształtki, opróżnienie i napełnienie instalacji Wycena indywidualna
11 Pomiary elektryczne Ochrony przeciwporażeniowej, ciągłość instalacji ochronnej, wyłączników różnicowo prądowych, pętle zwarcia, rezystancja izolacji przewodów, instalacja odgromowa sporządzenie protokołów z pomiarów Wycena indywidualna

* do podanych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT

**odbiorcy ciepła z grupy taryfowej  C4 lub klientów nie będących odbiorcami