Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul. Pokoju 26, ogłasza przetarg na dostawę biomasy w postaci zrębki leśnej.

Numer sprawy: 12/PN/D/20

Termin składania ofert: 31 lipiec 2020 roku do godz. 12:00

SIWZ

(załącznik nr 1) Formularz ofertowo – cenowy

(załącznik nr 2) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

(załącznik nr 3) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postępowania

(załącznik nr 4) Wykaz wykonanych dostaw

(załącznik nr 5) Projekt umowy

(załącznik nr 6) Wzór oświadczenia

Pytania

Protokół z udzielania zamówienia publicznego