Kontrast
Czcionka

Taryfa dla ciepła

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Taryfa dla ciepła

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są na podstawie Taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., która stanowi zbiór cen i stawek opłat, warunków ich stosowania oraz określająca okres jej obowiązywania. Zatwierdzona w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W rozliczeniach z Odbiorcami stosowane są następujące rodzaje opłat:

Miesięczna rata za zamówioną moc cieplną
– Stanowiąca iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez Odbiorcę i cenę miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną, dla danej grupy taryfowej, opłata jest pobierana w każdym miesiącu.

Opłata za ciepło
– Stanowiąca iloczyn ilości dostarczonego ciepła i ceny ciepła dla danej grupy taryfowej, opłata ta jest pobierana
w każdym miesiącu, w którym wystąpiła dostawa ciepła.

Opłata za nośnik ciepła
– Stanowiąca iloczyn dostarczonego nośnika i ceny nośnika, opłata ta jest pobierana w każdym miesiącu, w którym nastąpiła dostawa nośnika.

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe
– Stanowiąca iloczyn zamówionej mocy cieplnej i miesięcznej stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe
– Stanowiąca iloczyn ilości dostarczonego ciepła i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Na wniosek Odbiorcy, przedsiębiorstwo może wprowadzić rozliczenia wg:

– Średniej ceny ciepła zamiast ustalonej w taryfie ceny za zamówioną moc i ceny ciepła.

– Średniej stawki opłaty za usługi przesyłowe zamiast ustalonej w taryfie stawki opłaty stałej i zmiennej za usługi przesyłowe.

Średnie ceny i stawki dla poszczególnych odbiorców ustalone są zgodnie ze stosownymi zapisami Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718).

Podział odbiorców na grupy taryfowe.

L.p. Symbol grupy Opis grupy odbiorców
1.
C1
Odbiorcy pobierający ciepło z grupowych węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych za tymi węzłami, będących własnością i w eksploatacji przedsiębiorstwa ciepłowniczego.
2.
C2
Odbiorcy pobierający ciepło z węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt, będących własnością i w eksploatacji przedsiębiorstwa ciepłowniczego.
3.
C3 ind.
Odbiorcy pobierający ciepło z węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt będących własnością odbiorcy, eksploatowanych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.
4.
C3 grup.
Odbiorcy pobierający ciepło z grupowych węzłów cieplnych będących własnością odbiorcy, eksploatowanych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.
5.
C4
Odbiorcy pobierający ciepło bezpośrednio z sieci ciepłowniczej.

Taryfa obowiązuje od  31 marca 2024r.

Zatwierdzona decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.37.2023.MSz2 z dnia 15 lutego 2024 r. Opublikowana w biuletynie branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – ciepło w dniu 15 lutego.

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4572,Taryfy-opublikowane-w-2024-r.html

Cena za zamówioną moc cieplną.

Symbol grupy odbiorców Rodzaj ceny zł/MW/rok zł/MW/m-c
C1,C2,C3 ind.,C3 grup.,C4
netto 175 198,05 14 599,84

Cena ciepła.

Symbol grupy odbiorców Rodzaj ceny zł/GJ
C1,C2,C3 ind.,C3 grup.,C4
netto 55,77

Cena nośnika ciepła.

Symbol grupy odbiorców Rodzaj ceny zł/m3
C1,C2,C3 ind.,C3 grup.,C4
netto 32,47

Stawki opłat stałych za usługi przesyłowe.

Symbol grupy odbiorców Netto
zł/MW/rok zł/MW/m-c
C1
79 388,32 6 615,69
C2
63 649,70 5 304,14
C3 ind.
56 256,52 4 688,04
C3 grup.
51 373,72 4 281,14
C4
44 375,18 3 697,93

Stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe.

Symbol grupy odbiorców netto
Zł/GJ
C1
28,30
C2
26,80
C3 ind.
20,48
C3 grup.
26,38
C4
20,34

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Wyszczególnienie Stawka opłaty netto zł/mb
2Dn25 242,38
2Dn32 288,84
2Dn40 313,23
2Dn50 321,43
2Dn65 324,88
2Dn80 342,75
2Dn250 1 284,19

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.