Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze: 993

Centrala: 83 342 55 98

Taryfa dla ciepła

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Taryfa dla ciepła

Rozliczenia za dostarczone ciepło dokonywane są na podstawie Taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej Sp. z o.o., która stanowi zbiór cen i stawek opłat, warunków ich stosowania oraz określająca okres jej obowiązywania. Zatwierdzona w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W rozliczeniach z Odbiorcami stosowane są następujące rodzaje opłat:

Miesięczna rata za zamówioną moc cieplną
– Stanowiąca iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez Odbiorcę i cenę miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną, dla danej grupy taryfowej, opłata jest pobierana w każdym miesiącu.

Opłata za ciepło
– Stanowiąca iloczyn ilości dostarczonego ciepła i ceny ciepła dla danej grupy taryfowej, opłata ta jest pobierana
w każdym miesiącu, w którym wystąpiła dostawa ciepła.

Opłata za nośnik ciepła
– Stanowiąca iloczyn dostarczonego nośnika i ceny nośnika, opłata ta jest pobierana w każdym miesiącu, w którym nastąpiła dostawa nośnika.

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe
– Stanowiąca iloczyn zamówionej mocy cieplnej i miesięcznej stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe
– Stanowiąca iloczyn ilości dostarczonego ciepła i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Na wniosek Odbiorcy, przedsiębiorstwo może wprowadzić rozliczenia wg:

– Średniej ceny ciepła zamiast ustalonej w taryfie ceny za zamówioną moc i ceny ciepła.

– Średniej stawki opłaty za usługi przesyłowe zamiast ustalonej w taryfie stawki opłaty stałej i zmiennej za usługi przesyłowe.

Średnie ceny i stawki dla poszczególnych odbiorców ustalone są zgodnie ze stosownymi zapisami Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718).

Podział odbiorców na grupy taryfowe.

L.p. Symbol grupy Opis grupy odbiorców
1.
C1
Odbiorcy pobierający ciepło z grupowych węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych za tymi węzłami, będących własnością i w eksploatacji przedsiębiorstwa ciepłowniczego.
2.
C2
Odbiorcy pobierający ciepło z węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt, będących własnością i w eksploatacji przedsiębiorstwa ciepłowniczego.
3.
C3 ind.
Odbiorcy pobierający ciepło z węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt będących własnością odbiorcy, eksploatowanych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.
4.
C3 grup.
Odbiorcy pobierający ciepło z grupowych węzłów cieplnych będących własnością odbiorcy, eksploatowanych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.
5.
C4
Odbiorcy pobierający ciepło bezpośrednio z sieci ciepłowniczej.

Taryfa obowiązywać będzie od 1 listopada 2022r.

Zatwierdzona decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OLB.4210.24.2022.EBo z dnia 14 października 2022 r. Opublikowana w biuletynie branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – ciepło w dniu 14 października.

https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieplo/4195,Taryfy-opublikowane-w-2022-r.html

Ceny ciepła z rekompensatą

Grupa taryfowa Źródło ciepła Ceny z rekompensatą obowiązujące od 1 listopada 2022 roku
za zamówioną moc cieplną za ciepło za nośnik
netto, tj. bez podatku od towarów i usług VAT
C1, C2, C3, ind,
C3 grup., C4
Ciepłownia
ul. Sidorska 102G
Biała Podlaska
111 587,73 zł/MW/rok
9 298,98 zł/MW/m-c
86,94 zł/GJ
25,43 zł/m3

Cena za zamówioną moc cieplną.

Symbol grupy odbiorców Rodzaj ceny zł/MW/rok zł/MW/m-c
C1,C2,C3 ind.,C3 grup.,C4
netto 133 643,02 11 136,92

Cena ciepła.

Symbol grupy odbiorców Rodzaj ceny zł/GJ
C1,C2,C3 ind.,C3 grup.,C4
netto 104,12

Cena nośnika ciepła.

Symbol grupy odbiorców Rodzaj ceny zł/m3
C1,C2,C3 ind.,C3 grup.,C4
netto 30,46

Stawki opłat stałych za usługi przesyłowe.

Symbol grupy odbiorców Netto
zł/MW/rok zł/MW/m-c
C1
72 861,71 6 071,81
C2
62 044,42 5 170,37
C3 ind.
54 073,51 4 506,13
C3 grup.
48 903,01 4 075,25
C4
42 561,29 3 546,77

Stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe.

Symbol grupy odbiorców netto
Zł/GJ
C1
26,20
C2
26,72
C3 ind.
19,84
C3 grup.
26,05
C4
20,23

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Wyszczególnienie Stawka opłaty netto zł/mb
2Dn25 189,08
2Dn32 209,16
2Dn40 219,49
2Dn50 227,01
2Dn65 232,98
2Dn80 240,47

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.