Kontrast
Czcionka

Ciepła woda

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Ciepła woda

Przeglądy techniczne

Nie myśl wię­cej o prze­glą­dach tech­nicz­nych i szczel­no­ści urzą­dzeń pod­grze­wa­ją­cych wodę w miesz­ka­niu. Jeśli korzy­stasz z cie­pła sys­te­mowego do ogrze­wa­nia budynku, równie bezpiecznie możesz ogrze­wać także wodę. Zasta­na­wiasz się jak to moż­liwe?

Ciepła woda użytkowa (cwu)

Cie­pła woda użyt­kowa to zawsze woda wodo­cią­gowa – tyle, że ogrzana przez cie­pło sys­te­mowe w węźle ciepl­nym zamon­to­wa­nym w budynku. Działa to jak pro­ces kuli­narny zwany kąpielą wodną. Np. w przypadku roztapiania cze­ko­lady, wkładamy ją do pustego naczynia, a te, do następnego naczynia z gorącą wodą. Po pew­nym cza­sie cze­ko­lada przej­muje tem­pe­ra­turę z cie­plej­szego naczy­nia i roz­pusz­cza się. W pro­cesie kąpieli wod­nej cze­ko­lada nie dotyka bez­po­śred­nio gorą­cej wody, ale przez to, że naczy­nie pod­dane jest dzia­ła­niu wyso­kiej tem­pe­ra­tury, cze­ko­lada zaczyna się ogrze­wać. Podob­nie cie­pło sys­te­mowe ogrzewa w wymien­niku cie­płą wodę z wodo­cią­gów (pier­wot­nie zimną), która po ogrza­niu pły­nie do kra­nów w miesz­ka­niach jako cie­pła woda.

Przewagi ogrzewania wody ciepłem systemowym

Takie roz­wią­za­nie ma wiele zalet. W swoim miesz­ka­niu zysku­jesz miej­sce, które dotych­czas zaj­mo­wał pie­cyk elek­tryczny lub gazowy. Jed­nak jeszcze waż­niej­sze od wzglę­dów este­tycz­nych są kwe­stie bez­pie­czeń­stwa. Nie musisz wię­cej mar­twić się o prze­glądy tech­niczne i szczel­ność insta­la­cji, ponieważ do swo­jego miesz­ka­nia wpusz­czasz tylko cie­płą wodę. Dodatkowo po odkrę­ce­niu kranu tem­pe­ra­tura wody jest od razu ide­alna – nie popa­rzysz się, ani nie musisz cze­kać aż zleci zimna, więc oszczędzasz pieniądze.

Jakość wody

Dostawcy cie­pła sys­te­mowego dokła­dają wszel­kich sta­rań, by cie­pła woda w Twoim miesz­ka­niu miała odpo­wied­nią tem­pe­ra­turę. Jednak za jakość wody wodo­cią­go­wej, którą użyt­ku­jemy, odpo­wiedzialny jest dostawca wody zim­nej. Znaczenie ma także stan insta­la­cji wewnętrz­nej, za którą odpo­wiada wła­ści­ciel budynku. Dlatego jeśli masz wąt­pli­wo­ści co do jako­ści wody, zgłoś tę kwe­stię do zarządcy obiektu.