Kontrast
Czcionka

Zalety

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Zalety

Czym jest ciepło systemowe?

Ciepło systemowe to cał­ko­wi­cie bez­pieczny pro­dukt, zapew­nia­jący ogrze­wa­nie i cie­płą wodę. Dostar­czane jest do budyn­ków przez sys­temy miej­skie. Codzien­nie korzysta z niego ponad 15 mln Pola­ków. Gwarantuje kon­ku­ren­cyjne cenowo cie­pło i nie wymaga prak­tycz­nie żad­nego zaan­ga­żo­wa­nia ze strony użyt­kow­nika. Jest bez­ob­słu­gowe, eko­no­miczne i dostępne przez cały rok.

Bez­pieczne ogrze­wa­nie budynku

Cie­pło sys­te­mowe jest naj­czę­ściej wybie­ranym spo­sobem na ogrze­wa­nie i cie­płą wodę w budynku. Decy­duje się na nie więk­szość dewe­lo­pe­rów, spół­dzielni miesz­ka­nio­wych oraz wła­ści­cieli innych budyn­ków wie­lo­ro­dzin­nych i usłu­go­wych. Należysz do jednej z tych grup? Wybierając cie­pło sys­te­mowe, zapew­nisz miesz­kań­com bez­pie­czeń­stwo i kom­fort przez cały rok, a sobie… spo­kój. Wyeliminujesz zagro­że­nia zwią­za­ne z zatru­ciami i wybu­chami, nie będziesz martwić się o prze­glą­dy tech­nicz­ne i zaopatrzenie w paliwo. W przypadku ciepła systemowego, nie­za­wod­ność i cią­głość dzia­ła­nia zapew­niają dostawcy cie­pła. Jest to także ogrze­wa­nie bez­pieczne dla miasta, ponieważ dzięki wyso­kim nor­mom zwią­za­nym z pro­duk­cją i dostawą, przyczynia się do ograniczania smogu.

5 powodów, dla których warto wybrać ciepło systemowe

Bezpieczeństwo

Pamię­taj, że na bezpieczeństwo naszych najbliższych wpływa także spo­sób ogrze­wa­nia. Nie ryzy­kuj bez potrzeby, a do miesz­ka­nia wpusz­czaj tylko cie­płą wodę. O to, aby wszystko dzia­łało jak należy, codzien­nie dbają fachowcy z firm dostar­cza­ją­cych cie­pło sys­te­mowe. Możesz czuć się bez­piecz­nie. Codzien­nie.

Oszczędność

Opty­ma­li­zuj koszty ogrze­wa­nia. Sprawdź, czy w Twoim budynku zain­sta­lo­wana jest auto­ma­tyka pogo­dowa. To urządzenie, które dba o przepływ ciepła systemowego. Dostarcza je zawsze, gdy na dwo­rze robi się chłod­niej, a w cie­płe dni automatycznie przerywa dostawę. Nie musisz o niczym pamię­tać. Dzięki temu nie pono­sisz też zbęd­nych kosz­tów ogrze­wa­nia. Warto oszczędzać.

Pewność

Korzy­staj z cie­pła sys­te­mo­wego zawsze, gdy potrze­bu­jesz. Nie musisz wie­dzieć, jak dzia­łają poszcze­gólne urzą­dze­nia cie­płownicze, aby móc korzy­stać codzien­nie z cie­pła i cie­płej wody. O stałe i nie­prze­rwane dzia­ła­nie sys­temu trosz­czą się dostawcy cie­pła sys­te­mo­wego. Możesz mieć pew­ność, że w Twoim domu będzie cie­pło.

Wygoda

Wybierając cie­pło sys­te­mowe, wybierasz komfort. Nie musisz martwić się o prze­glądy urzą­dzeń, ani o zakup opału. Z cie­pła sys­te­mo­wego i cie­płej wody korzy­stasz zawsze gdy masz na to ochotę. Masz ciepło i już! To takie wygodne.