Kontrast
Czcionka

Kogeneracja

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Kogeneracja

Kogeneracja Ciepło i prąd jednocześnie

Ciepło systemowe dostarczane z elektrociepłowni produkowane jest w procesie kogeneracji, czyli jednocześnie z prądem. W ten sposób powstaje niemal 2/3 całego ciepła w Polsce. Dzięki temu sprytnemu procesowi spala się o 20 proc. mniej paliwa (np: węgla) i emituje o 30 proc. mniej dwutlenku węgla, niż gdyby ciepło i prąd produkowane były osobno. To bardzo ważne, także dla całej planety. Ponadto, dzięki produkcji ciepła w jednym wyspecjalizowanym miejscu, powietrze w mieście jest czystsze. Wysokiej jakości paliwa spalane w efektywny sposób (w optymalnej temperaturze) i urządzenia filtrujące spaliny sprawiają, że do powietrza, którym oddychają mieszkańcy miasta, niemal w ogóle nie przedostaje się rakotwórczy bezno(a)piren oraz zabójczy tlenek węgla. W takim powietrzu jest także 35 razy mniej pyłów, które powodują wiele chorób układu oddechowego i serca. Dzięki ciepłu systemowemu zyskują więc zarówno mieszkańcy miasta, jak i całe środowisko.

Sprawdź, czy Twoje mieszkanie ogrzewane jest ciepłem systemowym, a jeśli nie, dowiedz się, czy możesz z niego skorzystać.

Czym dokładnie jest koge­ne­ra­cja?

Aby zgłę­bić zagad­nie­nie koge­ne­ra­cji warto naj­pierw zrozumieć, czym różni się elek­trownia od elek­tro­cie­płowni. Pod­sta­wową róż­nicą jest pro­dukt, który powstaje w każ­dym z tych miejsc. W przy­padku elek­trowni powstaje jedy­nie ener­gia elek­tryczna, a pro­dukt uboczny w postaci cie­pła odpro­wa­dzany jest do oto­cze­nia. Elek­tro­cie­płow­nia nato­miast, w jed­nym pro­ce­sie tech­no­lo­gicz­nym, pro­du­kuje i prze­ka­zuje do sieci zarówno ener­gię elek­tryczną jak i cie­pło. Właśnie ten proces nazywamy koge­ne­ra­cją.

Dzięki jednoczesnemu wytwarzaniu ciepła i prądu uni­kamy dodat­ko­wej emi­sji zanie­czysz­czeń i szko­dli­wych sub­stan­cji, które powsta­łyby pod­czas odręb­nych pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych. Koge­ne­ra­cja zwięk­sza o 30% sto­pień wyko­rzy­sta­nia ener­gii zawar­tej w pali­wie do pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej. Prze­kłada się to na oszczęd­ność milio­nów ton węgla rocz­nie.

A może tri­ge­ne­ra­cja?

Co ciekawe dzi­siej­sze roz­wią­za­nia tech­no­lo­giczne pozwa­lają na pro­duk­cję w jed­nym tech­no­lo­gicz­nym pro­ce­sie nawet trzech pro­duktów, czyli ener­gii elek­trycz­nej, cie­pła i chłodu. Jest to tzw. tri­ge­ne­ra­cja.

Systemy tri­ge­ne­ra­cyjne skła­dają się z dwóch pod­sta­wo­wych urzą­dzeń, które są ser­cem całego układu: modułu koge­ne­ra­cyj­nego oraz absorp­cyj­nego agre­gatu wody lodo­wej. Można wykorzystać ją do schładzania pomieszczeń. Jest szcze­gól­nie przy­datna w miejscach, w któ­rych do tej pory sto­so­wano insta­la­cję wen­ty­la­cyjno-chłod­ni­czą, wyko­rzy­stu­jącą szko­dliwe sub­stan­cje fre­onowe.