Kontrast
Czcionka

System ciepłowniczy

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

System ciepłowniczy

Skąd bie­rze się cie­pło systemowe?

Cie­pło systemowe produkuje się w elek­tro­cie­płow­niach lub cie­płow­niach odda­lo­nych od cen­trów miast. Stamtąd, za pomocą sieci cie­płow­ni­czych (sys­temu ruro­cią­gów) dociera do budyn­ków pod posta­cią bar­dzo cie­płej wody. Budy­nek przy­łą­czony do sys­temu cie­płowniczego wypo­sa­żony jest w wewnętrzną insta­la­cję cen­tral­nego ogrze­wa­nia wypeł­nioną wodą, która następnie tra­fia do kalo­ry­fe­rów w całym budynku. W jaki spo­sób woda w insta­la­cji budynku staje się cie­pła? Dzięki urzą­dze­niu nazywanym wymien­ni­kiem cie­pła. Pozwala ono ogrzać zimną wodę w insta­la­cji budynku, cie­plej­szą wodą pocho­dzącą z sys­temu cie­płowniczego. Po odda­niu cie­pła w wymien­niku, schłodzona woda wraca ruro­cią­gami do elektrocie­płowni, gdzie zostaje ponow­nie ogrzana i cały pro­ces powta­rza się. Dokładny opis zasady działania systemu ciepłowniczego znajduje się poniżej.

Jak działa system ciepłowniczy?

Każdy system ciepłowniczy posiada swoje źródło, czyli miejsce, w którym powstaje ciepło. Źródło (czyli ciepłownia lub elektrociepłownia) zazwyczaj leży z dala od centrum miasta. Dzięki temu, unika się niskiej emisji a powietrze, którym oddychamy jest zdecydowanie czystsze. Wytwarzanie ciepła może odbywać się w drodze różnych procesów: spalania węgla, gazu, oleju, biomasy, przetwarzania energii słonecznej lub wiatrowej, geotermii, a także wykorzystania energii elektrycznej. Produkcja ciepła często odbywa się w procesie kogeneracji, czyli jednocześnie z produkcją energii elektrycznej. W ten sposób zmniejsza się zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla.

Ciepło ze źródła, w formie ciepłej wody lub pary o odpowiedniej temperaturze, przekazywane jest do sieci ciepłowniczych. Najczęściej znajdują się one pod ziemią i oplatają miasto, umożliwiając ogrzewanie budynków. Dzieje się to przy pomocy tzw. przyłącza, czyli określonego odcinka sieci, który doprowadza ciepłą wodę bezpośrednio do węzła cieplnego – kolejnego elementu systemu. Zadaniem węzła jest przekazanie ciepła z wody krążącej w sieci do wody obecnej w instalacji grzewczej (odbiorczej) budynku. Czyli po prostu podgrzanie zimnej wody znajdującej się w instalacji budynku. To całkowicie bezpieczne dla użytkowników, ponieważ korzystają tylko z kranów i kaloryferów. Węzły cieplne często wyposażone są w systemy automatyki pogodowej, dzięki którym nie trzeba martwić się o komfort cieplny w mieszkaniu, niezależnie od pory roku. Oprócz ogrzewania budynków, ten sam węzeł zapewnia dostawę ciepłej wody na cele użytkowe. Po podgrzaniu wody w instalacji wewnętrznej budynku, schłodzona woda w sieci ciepłowniczej powraca do źródła do ponownego ogrzania.

Elementem systemu ciepłowniczego jest również aparatura pomiarowo-rozliczeniowa, czyli popularny licznik ciepła. Na podstawie wskazań licznika możliwe jest określone poziomu zużycia ciepła w budynku.