Kontrast
Czcionka

Pogotowie ciepłownicze: 993

Centrala: 83 342 55 98

Produkcja

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Produkcja

Ochrona środowiska

Działalność PEC Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej ściśle wiąże się z oddziaływaniem na otaczające nas środowisko.

Misją naszej firmy jest Zapewnienie ciepła odbiorcom w sposób przyjazny dla ludzi i środowiska.

Działamy w oparciu o nowoczesne, przyjazne dla środowiska technologie związane z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła. Racjonalne gospodarowanie energią cieplną jest jednym z najważniejszych celów stojących przed naszą Spółką. Zmniejszenie ingerencji w środowisko naturalne, a przede wszystkim obniżenie emisji gazów i pyłów emitowanych do powietrza jest jednym z naczelnych zadań, które sobie stawiamy.

Dokładamy wszelkich starań, aby zmniejszyć negatywne oddziaływania na środowisko naturalne oraz ograniczyć koszty ogrzewania ponoszone przez odbiorców. Służy temu racjonalne gospodarowanie i oszczędzanie energii cieplnej. System ochrony środowiska w Przedsiębiorstwie obejmuje nie tylko ochronę powietrza atmosferycznego, ale również gospodarkę odpadami, gospodarkę wodno-ściekową oraz ochronę przed hałasem. Przedsiębiorstwo spełnia wymagane normy w zakresie ochrony środowiska, posiada stosowne pozwolenia na prowadzenie instalacji i spełnia wymagane prawem standardy ochrony środowiska. Przedsiębiorstwo nie było karane za naruszenie wymagań ochrony środowiska, co potwierdzają coroczne wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w których nie stwierdzono przekroczeń ani naruszeń wymagań ochrony środowiska.

Przedsiębiorstwo realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne zmierzające do ograniczenia uciążliwości naszych źródeł dla środowiska i dostosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów ochrony środowiska, a także dyrektyw i rozporządzeń, jakie obowiązują w Unii Europejskiej. Spółka ogranicza negatywny wpływ działalności na środowisko poprzez m.in. następujące działania i inwestycje:

 • wyposażenie węzłów cieplnych w nowoczesną automatykę,
 • automatyzacja procesu spalania,
 • modernizacja systemu ciepłowniczego,
 • bieżąca modernizacja źródeł ciepła (kotłów) i urządzeń odpylających,
 • monitoring zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery (okresowe pomiary emisji),
 • monitoring zużycia surowców, materiałów, energii oraz analiza wskaźników zużycia
  w stosunku do wielkości produkcji,
 • stosowanie paliwa o wysokich parametrach tj., wysokiej wartości opałowej przy niskiej zawartości siarki i niskiej zawartości popiołu,
 • ograniczenie emisji spalin,
 • ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów,
 • ograniczenie zużycia wody i produkcji ścieków.

Średnie temperatury

Warunki meteorologiczne, w tym temperatura powietrza, nasłonecznienie, wiatr są głównymi czynnikami wpływającymi na wahania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń. Największy wpływ na zużycie ciepła ma temperatura powietrza zewnętrznego, która podlega zmianom dobowym i rocznym.

Struktura paliw

Komunikat o odnawialnych źródłach energii

Realizując obowiązek wynikający z art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015r. poz. 478 z późn. zm.), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Białej Podlaskiej informuje, że łączna ilość ciepła dostarczona do sieci ciepłowniczej Białej Podlaskiej w 2015 r. wyniosła 523 458 GJ, w tym:

 • 0% ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii,
 • 0% ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów,
 • 0% ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci w 2015r.

Informacja o strukturze paliw pierwotnych wykorzystanych do produkcji ciepła oraz o ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza.

Struktura zużycia paliw pierwotnych do produkcji ciepła w latach 2007-2021

Rodzaj paliwa Zużycie paliwa [%]
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Węgiel kamienny 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Gaz ziemny - - - - - - - - - - - - - - -
Olej opałowy - - - - - - - - - - - - - - -
Inne - - - - - - - - - - - - - - -

Zestawienie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza z produkcji ciepła w latach 2010-2021

Rodzaj zanieczyszczenia Wielkość emisji zanieczyszczenia [Mg/rok] Emisja dopuszczalna [Mg/rok]
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2021 2013-2020 2010-2012
Dwutlenek siarki 73,6 69,30 61,30 53,08 102,46 114,61 126,60 188,30 200,30 187,50 171,60 187,76 473 473,00 670,55
Dwutlenek węgla 59252 52739 53675 60105 63513 67356 60535 61942 66690 66334 62892 70013 - - -
Tlenek węgla 16,82 22,51 41,74 54,77 18,18 24,44 30,80 34,10 64,50 10,90 50,53 15,98 - - -
Tlenki azotu 73,75 79,78 65,76 68,85 78,02 93,57 88,10 88,10 100,50 112,71 85,19 87,17 136,4 162,60 225,209
Pyły 42,69 46,38 46,64 41,80 46,41 36,83 48,50 50,90 44,80 48,49 43,52 32,66 78,6 144,00 308,117

Zestawienie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza z produkcji ciepła w latach 2007-2009

Rodzaj zanieczyszczenia Wielkość emisji zanieczyszczenia [Mg/rok] Emisja dopuszczalna [Mg/rok]
2009 2008 2007
Dwutlenek siarki 191,79 173,73 172,25 623,439
Dwutlenek węgla 64469 62791 67333 -
Tlenek węgla 9,82 32,20 133,7 -
Tlenki azotu 79,82 79,36 115,5 160,528
Pyły 39,23 17,53 49,97 281,281