Kontrast
Czcionka

Zarządzanie jakością

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Zarządzanie jakością

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej

Istotą naszej działalności jest dostawa ciepła systemowego do budynków mieszkalnych, obiektów handlowych i użyteczności publicznej oraz utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń systemu ciepłowniczego.

Naszą misją jest zapewnienie komfortu cieplnego mieszkańcom w Białej Podlaskiej poprzez dbałość o bezpieczeństwo energetyczne systemu ciepłowniczego i rozwój sieci ciepłowniczej. Dążymy do ugruntowania pozycji lidera na lokalnym rynku ciepła, poprzez ciągłe podnoszenie zaufania swoich klientów.

Konsekwentnie realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju, kładąc nacisk na minimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Stale poprawiamy efektywność systemu ciepłowniczego i propagujemy zasady racjonalnego korzystania z energii. Jednocześnie stale rozbudowujemy system ciepłowniczy zgodnie z kierunkiem, w jakim rozwija się miasto.Jako nowoczesne, stale rozwijające się przedsiębiorstwo, wprowadzamy najnowsze rozwiązania technologiczne i organizacyjne. Skutkiem naszych działań jest stały wzrost wartości firmy przy zachowaniu stabilnego poziomu rentowności i płynności finansowej.

Działania rozwojowe realizujemy w oparciu o wyznaczone cele, w szczególności dotyczące:

  • utrzymywania  trwałych relacji z klientami i podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług,
  • zapewnienia kompetentnej kadry poprzez opracowanie i wdrożenie skutecznych metod rozwoju zawodowego pracowników,
  • modernizacji systemu ciepłowniczego, pozwalającej na zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw ciepła oraz standardów jakościowych wynikających z zawartych umów,
  • rozbudowy infrastruktury technicznej, umożliwiającej optymalizację procesu przesyłania ciepła oraz zwiększenie dostępności ciepła,
  • promowania wśród pracowników postaw, zwiększających ich zaangażowanie w działania na rzecz jakości,poprawy środowiska naturalnego i warunków pracy,
  • zapobiegania zanieczyszczeniom i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko,
  • poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w celu ograniczania ryzyka zawodowego oraz zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • spełniania przez pracowników, wykonawców i poddostawców wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań w zakresie zapewnienia jakości, warunków bhp i ochrony środowiska, ciągłego doskonalenia i wzrostu skuteczności procesów.

Zarząd PEC Sp. z o. o. w Białej Podlaskiej zapewnia, że posiada niezbędne zasoby dla realizacji Polityki Jakości, aby wszyscy pracownicy mogli się angażować w osiąganie ustalonych celów jakości, bhp oraz środowiskowych.

Założenia Polityki Jakości są ogólnie dostępne, znane, wdrożone i utrzymywane przez wszystkich pracowników. Polityka jakości jest poddawana cyklicznym przeglądom i w razie potrzeby podlega aktualizacji.